Kjøpsbetingelser

1. Partene

Selger er NORA NORWAY AS, Hotvetveien 41B, 3018 DRAMMEN. [email protected], tlf. +47 31 90 05 60, org.nr. 992 134 143, og betegnes i det følgende som vi/oss/selger.

Kjøper er forbruker som foretar bestilling på selgers nettside eller gjennom annen direkte kontakt med selger over e-post, telefon eller annen fjernkommunikasjon, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2. Bestilling og avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selger. For kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet gjelder egne vilkår.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen du skal betale for varen. Fraktkostnader kommer i tillegg, og beregnes i bestillingsløsningen før betaling og avtaleinngåelse. Priser inkluderer merverdiavgift og alle andre eventuelle avgifter.

4. Betaling

Vi tilbyr følgende betalingsmuligheter ved kjøp i vår nettbutikk:

Klarna

Vi bruker Klarna som leverandøren av kassen vår. Dette innebærer at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og ordredetaljer til Klarna når siden med kassen er lastet opp, for at Klarna skal håndtere ditt kjøp. Dine overførte personopplysninger blir behandlet i tråd med Klarnas egen personvernerklæring.

Faktura for bedriftskunder

Faktura med 21 dagers forfall sendes på den e-postadresse du oppgir i bestillingen. Det er viktig at du oppgir riktig og gyldig e-postadresse. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med faktura. Ved betaling med faktura forbeholder vi oss retten til å foreta en kredittsjekk, og til å kansellere kjøpet på bakgrunn av den innhentede informasjonen.

5. Levering

Levering er skjedd når varen er mottatt av kjøper eller noen som mottar på dine vegne. Risikoen for varen går over på deg fra leveringstidspunktet. Varen leveres til den adressen kjøperen har oppgitt.

6. Retur (angrerett)

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Ytterligere informasjon om angreretten finner du her:  www.regjeringen.no/no/dokument/dep/bld/skjema/skjema-2/skjema-om-angrerett/id614564/ eller www.lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27?q=angrerett. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Ved retur belastes fraktkostnader, som trekkes fra beløpet som betales tilbake til deg. Du vil motta tilbakebetaling senest 14 dager etter at vi mottar din melding om retur.

7. Forsinkelse

Er varen ikke levert innen avtalt tid, ber vi om at kjøper tar kontakt med oss og vi vil forsøke å finne en løsning så raskt som mulig. Er varen fremdeles ikke levert etter en rimelig tilleggsfrist, og dette ikke skyldes forhold på din side, kan du heve kjøpet.

For andre krav som du kan ha i henhold til forbrukerkjøpsloven kapittel 5, ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice så snart som mulig etter opprinnelig avtalt leveringstidspunkt. Vi gjør oppmerksom på at enkelte krav, slik som krav på oppfyllelse eller heving, kan gå tapt dersom du venter urimelig lenge med å ta kontakt.

8. Reklamasjon og mangler

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil vise til mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Ønsker kjøper retting, omlevering eller å heve kjøpet, må det gis beskjed om dette sammen med reklamasjonen (se over), eller innen rimelig tid deretter. Ved tilbakeholdelse av hele eller deler av kjøpesummen uten at kjøper har krav på dette, gjør vi oppmerksom på at det vil kunne påløpe renter og gebyrer ved forsinket betaling.

9. Endringer

Skrive- eller tastefeil kan dessverre forekomme. I så fall vil vi informere så raskt som mulig etter å ha mottatt bestillingen, og kjøper vil få valget mellom å heve kjøpet/avtalen eller å opprettholde kjøpet på nye og rettede vilkår.

10. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

12. Konfliktløsning

Vi ønsker å forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

© Noranorway.com | Laget av FREMSTORE